För de månader det finns ett preliminärt utfall gör Medlingsinstitutets en beräkning av det förväntade definitiva utfallet med hjälp av en prognosmodell. Beräkningen är tänkt att fungera som ett analysunderlag för att underlätta tolkningen av de preliminära utfallen.

Statistiken påverkas framför allt av att förhandlingar om nya avtal skjutits upp, men även av att uppsägningar leder till en förändrad sammansättning av de anställda på arbetsmarknaden.

Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Eftersom den revideras när ny information kommer kan den betraktas som definitiv först ett år efter mättillfället.

För de månader det finns ett preliminärt utfall gör Medlingsinstitutets en beräkning av det förväntade definitiva utfallet med hjälp av en prognosmodell. Beräkningen är tänkt att fungera som ett analysunderlag för att underlätta tolkningen av de preliminära utfallen. På grund av att förhandlingarna om nya kollektivavtal skjutits upp görs inga skattningar av de definitiva utfallen efter det första kvartalet.

Löneökningstakt till och med april 2020

Preliminärt utfall
januari-mars
Modellprognos
januari-mars
Preliminärt utfall
april
Arbetare2,02,50,6
Tjänstemän2,83,21,8
Näringsliv2,52,91,3
Kommuner2,62,91,8
Regioner2,02,40,7
Staten2,43,02,0
Offentlig sektor2,42,81,6
TOTALT2,42,91,4

Medlingsinstitutet sammanställer också statistik över löneökningarna enligt de centrala avtalen, som presenteras tillsammans med konjunkturlönestatistiken.

Löneutvecklingen till och med april 2020.

Länkar till statistiken

Utfall och modellprognos

I den här excelfilen finns diagram och sifferunderlag för löneutvecklingen enligt Konjunkturlönestatistiken och de centrala avtalen sedan 1992. Där kan man också utläsa hur stor löneglidningen (restposten) har varit. Siffrorna för det senaste året är delvis beräknade med hjälp av Medlingsinstitutets prognosmodell. I filen finns värden för såväl hela ekonomin som några olika delar av den, sorterade under olika flikar.

Underlag för senaste modellprognosen

I de här filerna finns ett fördjupat underlag för den senaste modellprognosen till och med det första kvartalet 2020.

Preliminärt utfall

I den här excelfilen finns siffror på löneutvecklingen månad för månad för arbetare och tjänstemän i olika branscher sedan 2009 och för privat och offentlig sektor. Medlingsinstitutet gör inga prognoser för utfallen i näringslivets olika branscher och siffrorna i denna fil innehåller preliminära siffror för de senaste tolv månaderna.

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40