Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Eftersom den revideras när ny information kommer betraktas den som definitiv först ett år efter det första mättillfället. På grund av att förhandlingarna om nya kollektivavtal sköts upp görs dock inga skattningar av de definitiva utfallen efter mars månad 2020. Detta gäller även tills vidare för november 2020 och framåt, då många berörs av nytecknade kollektivavtal som tidigare skjutits upp. Anledningen till detta är att flera historiska förutsättningar och samband som ligger till grund för den statistiska modellen skiljer sig åt jämfört med läget innan pandemin.

För de tidigare månader då det finns preliminära utfall gör Medlingsinstitutet en beräkning av det förväntade definitiva utfallet med hjälp av en prognosmodell. Beräkningen är tänkt att fungera som ett analysunderlag för att underlätta tolkningen av de preliminära utfallen.

Löneökningstakt till och med december 2020

Preliminärt utfall
januari-december
Arbetare1,2
Tjänstemän2,3
Näringsliv1,9
Kommuner2,1
Regioner1,8
Staten2,0
Offentlig sektor2,0
TOTALT1,9

Medlingsinstitutet sammanställer också statistik över löneökningarna enligt de centrala avtalen, som presenteras tillsammans med konjunkturlönestatistiken.

Löneutvecklingen till och med december 2020.

Länkar till statistiken

Utfall och modellprognos

I den här excelfilen finns diagram och sifferunderlag för löneutvecklingen enligt Konjunkturlönestatistiken och de centrala avtalen sedan 1992. Där kan man också utläsa hur stor löneglidningen (restposten) har varit. Siffrorna för det senaste året är delvis beräknade med hjälp av Medlingsinstitutets prognosmodell. I filen finns värden för såväl hela ekonomin som några olika delar av den, sorterade under olika flikar.

Underlag för senaste modellprognosen

I de här filerna finns ett fördjupat underlag för modellprognosen till och med det första kvartalet 2020.

Preliminärt utfall

I den här excelfilen finns siffror på löneutvecklingen månad för månad för arbetare och tjänstemän i olika branscher sedan 2009 och för privat och offentlig sektor. Medlingsinstitutet gör inga prognoser för utfallen i näringslivets olika branscher och siffrorna i denna fil innehåller preliminära siffror för de senaste tolv månaderna.

Medlingsinstitutet har i en särskild rapport granskat hur löneutvecklingen har påverkats av covid-19-pandemin.

Se en presentation av den senaste statistiken på Youtube

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning