Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Eftersom den revideras när ny information kommer betraktas den som definitiv först ett år efter det första mättillfället. Medlingsinstitutet använder en statistisk modell för att genom prognoser skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Prognoserna kan revideras i takt med att ny information tillkommer

Genomsnittlig löneökningstakt
(Preliminär statistik)

2020Januari-oktober
2021

preliminärt
Januari-oktober
2021
prognos
Arbetare1,42,52,6
Tjänstemän2,43,23,3
Näringsliv2,13,03,0
Kommuner2,32,62,8
Regioner2,22,32,3
Staten2,31,41,6
Offentlig sektor2,32,32,4
TOTALT2,12,72,8

Medlingsinstitutet sammanställer också statistik över löneökningarna enligt de centrala avtalen, som presenteras tillsammans med konjunkturlönestatistiken.

Löneutvecklingen till och med oktober 2021.

Länkar till statistiken

I den här excelfilen finns diagram och sifferunderlag för löneutvecklingen enligt konjunkturlönestatistiken och de centrala avtalen sedan 1992. Där kan man också utläsa hur stor löneglidningen (restposten) har varit. I filen finns värden för såväl hela ekonomin som några olika delar av den, sorterade under olika flikar.

Utfall efter bransch

I den här excelfilen finns siffror på löneutvecklingen månad för månad för arbetare och tjänstemän i olika branscher sedan 2009 och för privat och offentlig sektor.

Statistisk modell för retroaktiv lön

Månadsuppgifterna i konjunkturlönestatistiken är preliminära vid första publicering. Vid varje nytt månadsutfall skattar Medlingsinstitutet därför genom statistiska modeller vilken den definitiv löneökningstakt som de preliminära utfallen indikerar. I underlagen nedan beskrivs dels modellpaketet och månadens skattningar mer detaljerat, dels redovisas några tabeller med de siffror som skattats.

Reallönens utveckling

Reallönens utveckling i siffror och diagram.

Rapporter

Medlingsinstitutet har i en särskild rapport från hösten 2020 granskat hur löneutvecklingen har påverkats av covid-19-pandemin.

I en annan rapport från oktober 2021 har vi studerat hur ekonomi och lönebildning i 12 europeiska länder påverkats av pandemin.

Se den senaste statistiken på Youtube

En kort presentation av den senaste statistiken finns på Youtube. där också Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo reflekterar över året som gick och året som kommer.

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40

Löneutvecklingen till och med oktober 2021