Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Eftersom den revideras när ny information kommer betraktas den som definitiv först ett år efter det första mättillfället. Medlingsinstitutet använder en statistisk modell för att genom prognoser skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Prognoserna kan revideras i takt med att ny information tillkommer

Genomsnittlig löneökningstakt
(Preliminär statistik)

2020Januari-juli
2021

preliminärt
Januari-juli
2021
prognos
Arbetare1,42,72,8
Tjänstemän2,43,23,2
Näringsliv2,03,03,1
Kommuner2,32,52,8
Regioner2,22,12,4
Staten2,31,41,6
Offentlig sektor2,32,22,5
TOTALT2,12,82,9

Medlingsinstitutet sammanställer också statistik över löneökningarna enligt de centrala avtalen, som presenteras tillsammans med konjunkturlönestatistiken.

Löneutveckling till och med juli 2021.

Länkar till statistiken

I den här excelfilen finns diagram och sifferunderlag för löneutvecklingen enligt konjunkturlönestatistiken och de centrala avtalen sedan 1992. Där kan man också utläsa hur stor löneglidningen (restposten) har varit. I filen finns värden för såväl hela ekonomin som några olika delar av den, sorterade under olika flikar.

Utfall efter bransch

I den här excelfilen finns siffror på löneutvecklingen månad för månad för arbetare och tjänstemän i olika branscher sedan 2009 och för privat och offentlig sektor.

Medlingsinstitutet har i en särskild rapport granskat hur löneutvecklingen har påverkats av covid-19-pandemin.

En kort presentation av den senaste statistiken finns på Youtube.

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40

Löneutvecklingen till och med juli 2021