Konjunkturlönestatistiken utgör basen för Labour Cost Index, LCI. Statistiken ska spegla utvecklingen av den totala arbetskostnaden per timme, det vill säga omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus. LCI innefattar sedan 2008 både privat och offentlig sektor.

Dekorativ bild. EU-flagga och sedlar.

LCI är uppbyggt på primärdata från flera undersökningar. Från konjunkturlönestatistiken, som är huvudkälla, hämtas varje kvartal uppgifter om bland annat lönekostnader och sjuklöner. Från lönestrukturstatistiken hämtas komponenter angående förmåner, helglön, jour, beredskap och arbetade timmar. Slutligen används semesterlönegrundande frånvarotimmar från Arbetskraftsundersökningen (AKU) i beräkningen av semesterlön.

Länkar till LCI

Labour Cost Survey, LCS, är en undersökning som mäter arbetsgivarnas totala kostnader för arbetskraften, med cirka 30 variabler. Undersökningen görs vart fjärde år.

Länk till LCI och LCS hos Eurostat

Structure of Earnings Survey, SES, har många likheter med den svenska lönestrukturstatistiken Undersökningen genomförs vart fjärde år. Till största delen bygger statistiken för Sveriges del på information från lönestrukturstatistiken.

Länk till dataset för årsinkomst enligt SES hos Eurostat