Det finns olika sätt att lagstifta om minimilöner. Antingen kan staten lagstifta om vilken lägsta lön som gäller eller låta fack och arbetsgivare i en bransch för handla fram löner som sedan ”allmängiltigförklaras” och gäller alla.

Sverige har valt en tredje väg och låtit arbetsmarknadens parter – alltså fack och arbetsgivarorganisationer – ta ansvaret för lönerna.

Dokument