Det finns sex former av föräldraledighet. Vissa former av föräldraledighet förutsätter att ledigheten förenas med uttag av föräldrapenning.

Mammaledighet innebär att kvinnor har rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Det finns också en rätt att vara ledig för att amma. Denna ledighet behöver inte förenas med uttag av föräldrapenning.

Hel föräldraledighet. Som förälder finns rätt till hel ledighet (med eller utan föräldrapenning) till dess barnet blivit 18 månader. Därefter finns rätt till hel ledighet under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning.

Delledighet med föräldrapenning. En förälder har rätt att förkorta normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel när föräldrapenning tas ut i motsvarande mån.

Delledighet utan föräldrapenning. Till dess att barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår finns en rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel.

Ledighet för vård av barn. En förälder har rätt att vara ledig för vård av barn under förutsättning att tillfällig föräldrapenning lämnas.

Den som vill utnyttja sin rätt till ledighet (bortsett från mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning) ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om det inte går, så snart som möjligt.

Den som vill avbryta sin påbörjade ledighet ska underrätta arbetsgivaren om detta snarast möjligt. Om ledigheten skulle pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter mottagande av underrättelsen.

En förkortning av arbetstiden kan endast förhindras om den skulle medföra påtaglig störning av verksamheten.

I föräldraledighetslagen slås det även fast att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Föräldraledigheten får till exempel inte motivera sämre löneutveckling eller på annat vis sämre arbetsvillkor.

I lagen finns också särskilda bestämmelser om rätt till omplacering i samband med graviditet.

Observera att det är möjligt att göra undantag från vissa av lagens regler genom kollektivavtal, bland annat när det gäller anmälan om ledighet och återgång i arbete.

Länk till föräldraledighetslagen

Länk till Socialförsäkringsbalken