Det finns cirka 700 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Cirka 500 avtal som omfattar närmare 3 miljoner anställda ingår i avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen hittills

Fram till den 24 februari 2021 omfattades närmare 2,9 miljoner anställda av nya avtal som rapporterats in till Medlingsinstitutet från avtalsrörelsen år 2020. Det motsvarar 97 procent av alla som har avtal som löper ut under avtalsrörelsen. Andelen avtal som har tecknats är mindre eftersom många avtal bara omfattar ett mindre antal anställda.

Nio medlingar på förbundsnivå i avtalsrörelsen

Hittills har Medlingsinstitutet tillsatt medlare i nio tvister under den pågående avtalsrörelsen. Till sidan om medlingar

Avtalsrörelsen lades på is

Den 20 mars beslutade parterna inom industrin, som svar på en hemställan från de opartiska ordförandena, att skjuta upp förhandlingarna till den 1 oktober och att förlänga de gällande avtalen till den 31 oktober.

Pressträff med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke med anledning av konsekvenserna av Covid-19 utbrottet. Gemensamt uppmanade de till att förlänga de gällande avtalen. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Övriga parter på arbetsmarknaden beslutade också att skjuta upp sina förhandlingar. Både den svårförutsägbara ekonomiska situationen och praktiska problem i samband med coronaepidemin låg bakom besluten.

Avtalens nya utlöpningstider år 2020

Så många anställda berörs när avtalen löper ut 2020.

De förlängda avtalen fick sina utlöpningstider under hösten 2020. De avtal som löpte ut i oktober berörde cirka 2 miljoner anställda.

Läs mer om de 700 avtalen på arbetsmarknaden och vilka avtal som löper ut under året.

Avtal om korttidsarbete

På grund av coronavirusets spridning införde regeringen den 16 mars möjlighet till korttidspermittering. Läs mer om korttidsarbete här.

Normering, “märket” och tidigare avtal

Inflationen åt upp de höga avtalade löneökningarna under 1970- och 1980-talen. Sedan mitten av 1990-talet har den svenska lönebildningsmodellen givit en lång rad av år med reallöneökningar.

Reallöneökningar till och med juni 2020.

Sedan Industriavtalet tecknades år 1997 har avtalen inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn utgjort en norm för hela arbetsmarknaden. Genom samordning, utfästelser i förhandlingsordningsavtal och andra kopplingar har Industriavtalets normerande roll fått genomslag på hela arbetsmarknaden. Detta finns närmare beskrivet i Medlingsinstitutets årsrapport för 2014.

Genom åren har normeringen, det så kallade märket”, för avtalskostnaden legat på de nivåer som beskrivs här nedan. Normeringen omfattar inte bara löneökningar utan också andra avtalade värden som till exempel avsättningar till pensioner.

2004: Industrin tecknade ett treårsavtal 2004 som för arbetare landade på ca 7,3 procent inklusive värdet av arbetstidsförkortningar

2007: Industrins avtal beräknades till 10,2 procent på 36 månader

2010: Industrins avtal beräknades till 2,6 procent på 18 månader

2011: Industrins avtal tecknades med olika längd, men med en årstakt på 2,6 procent.

2013: Industrins avtal beräknades till 6,8 procent på 36 månader

2016: Industrins avtal beräknades till 2,2 procent på 12 månader.

2017: Industrins avtal beräknades till 6,5 procent på 36 månader.

2020: Industrins avtal tecknades den 1 november och beräknades till 5,4 procent på 29 månader.

Industriavtalets parter

De parter som tecknat industriavtalet (åtta arbetsgivarorganisationer och fem fackliga organisationer) tecknar tillsammans 55 avtal som omfattar cirka 500 000 anställda. I Industriavtalet ingår också ett antal branschorganisationer som inte tecknar kollektivavtal.

Arbetsgivarorganisationer: Grafiska Företagens Förbund, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Teknikföretagen, TEKO Sveriges Textil och Modeföretag och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetstagarorganisationer: GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen.

Läs mer om industriavtalet på Industrirådets webbplats

Vanliga frågor

  • För fackföreningar är det vanligen ett centralt mål att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. På så sätt anger man en lägstanivå för de anställdas löner, förmåner, anställningsvillkor, etc. När många arbetsplatser omfattas av kollektivavtal anses det förhindra lönedumpning, det vill säga att löntagarna tvingas konkurrera med varandra om jobben genom att godta lägre och lägre löner eller sämre och sämre arbetsvillkor. För arbetsgivare är det en fördel att det är förbjudet att strejka eller ta till andra stridsåtgärder under den tid avtalet gäller.

  • Det gör alla på en arbetsplats som tillhör ett avtalsområde där det finns kollektivavtal, alltså även anställda som inte är medlemmar i ett fackförbund.

Porträttt på Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Christian Kjellström

Fråga mig om kollektivavtal

Telefon: 08-545 292 46
Mobil: 076-037 32 83