De tre fackliga centralorganisationerna förhandlar inte om kollektivavtal när det gäller löner.

Det gör deras medlemsförbund. Däremot driver centralorganisationerna gemensamma frågor för medlemsförbunden. I förteckningen nedan anges antalet yrkesverksamma medlemmar, alltså inte studerande eller pensionärer.

LO-förbunden

Svenska Kommunalarbetareförbundet, eller Kommunal, är Sveriges största fackförbund och organiserar drygt 500 000 medlemmar, i huvudsak anställda i landets kommuner. www.kommunal.se

Industrifacket Metall, eller IF Metall, har drygt 250 000 yrkesverksamma medlemmar, i huvudsak i landets industrier och verkstäder men även inom till exempel tvätterier. www.ifmetall.se

Handelsanställdas förbund, eller Handels, har cirka 125 000 medlemmar. Majoriteten arbetar inom detaljhandeln men andra medlemsgrupper är till exempel lagerarbetare och frisörer. www.handels.se

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, eller Byggnads, har cirka 80 000 medlemmar inom bygg- och anläggningssektorn. www.byggnads.se

Svenska Transportarbetareförbundet, eller Transport, har drygt 50 000 medlemmar som arbetar inom transportnäringen som till exempel lastbilschaufförer, men också som bagagelastare på flygplatser och som anställda på bensinmackar. www.transport.se

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, eller GS, är en sammanslagning av Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket med närmare 40 000 medlemmar, som bland annat arbetar inom tryckerier och träindustrin. www.gsfacket.se

Hotell- och Restaurangfacket, eller HRF, har närmare 30 000 medlemmar som bland annat arbetar inom hotell, restaurang och nöjesanläggningar. www.hrf.net

Livsmedelsarbetareförbundet, eller Livs, har drygt 25 000 medlemmar i branscher som bageri, mejeri och slakteri. Men också olika yrkesgrupper som chaufförer och elektriker ryms inom förbundet. www.livs.se

Fastighetsanställdas Förbund, eller Fastighets, har drygt 25 000 medlemmar som arbetar som fastighetsarbetare, till exempel som städare eller fastighetsskötare. www.fastighets.se

Svenska Elektrikerförbundet, SEF, eller Elektrikerna, har cirka 20 000 yrkesaktiva medlemmar som arbetar som installatörer eller reparatörer inom elbranschen eller i privata kraftverk. www.sef.se

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, eller Pappers, har närmare 15 000 medlemmar som arbetar inom massa- och pappersindustrin. www.pappers.se

Svenska Målareförbundet har cirka 12 000 medlemmar som arbetar som bland annat byggnadsmålare, billackerare och industrilackerare. www.malareforbundet.se

Musikerförbundet har knappt 2 500 professionella musiker som medlemmar. www.musikerforbundet.se

Seko, Service och kommunikationsfacket organiserar cirka 75 000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård och Väg & ban. www.seko.se

TCO-förbunden

Unionen är det största tjänstemannaförbundet med en stor bredd på de yrkesgrupper som organiseras. Alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Förbundet har närmare 540 000 medlemmar spridda på fler än 65 000 arbetsplatser. www.unionen.se

Lärarförbundet är ett av två fackförbund för pedagoger på den svenska arbetsmarknaden. Med nästan 170 000 medlemmar finner man här förskollärare och fritidspedagoger liksom lärare på alla nivåer i utbildningssystemet. www.lararforbundet.se

Vision hette tidigare SKTF och organiserar i första hand anställda i kommun, landsting och kyrka. Vision harnärmare 140 000 medlemmar och som representerar över 4 000 yrken. www.vision.se

Vårdförbundet organiserar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Förbundet har mer än 90 000 medlemmar. www.vardforbundet.se

Fackförbundet ST, eller ST, organiserar anställda främst inom statliga verksamheter, till exempel myndigheter, affärsverk, försäkringskassor, högskolor och universitet, statligt ägda bolag eller statligt finansierade stiftelser. ST har drygt 65 000 medlemmar. www.st.org

Finansförbundet organiserar anställda inom bank och finans. Förbundet har drygt 25  000 medlemmar. www.finansforbundet.se

Polisförbundet har cirka 20 000 aktiva medlemmar bland landets poliser. www.polisforbundet.se.

Svenska Journalistförbundet (SJF) är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Förbundet har närmare 13 000 medlemmar. www.sjf.se

Forena (tidigare FTF – facket för försäkring och finans) har cirka 13 000 medlemmar som arbetar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag eller hos försäkringsmäklare. www.forena.se

Teaterförbundet är ett förbund inom scen-, film- och mediebranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma artister, tekniker och administratörer inom teater, film, radio, TV och bio. Förbundet har drygt 6 000 medlemmar. www.teaterforbundet.se

Försvarsförbundet organiserar verksamma inom försvaret och närstående verksamhetsområden, exempelvis Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och FRA. Antalet medlemmar är cirka 3 000. www.forsvarsforbundet.se

TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen, eller TULL-KUST, organiserar anställda tjänstemän inom tullen och kustbevakningen och har närmare 2 000 medlemmar.

Förbundet folkhögskollärarna (SFHL) är fackförbundet för lärare och rektorer på folkhögskola. Förbundet organiserar också studerande på folkhögskollärarutbildningen. Antalet medlemmar är cirka 2 000. www.sfhl.se

SYMF organiserar yrkesverksamma musiker och sångare och har cirka 1 500 medlemmar. www.symf.se

SLF stod för skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet och var med sina cirka närmare 600 medlemmar Sveriges minsta fackförbund. SLF gick samman med Unionen den 1 juni 2019.

Saco-förbunden

Akavia är en sammanslagning av Jusek och Civilekonomerna (sedan den 1 januari 2020) och organiserar 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. www.akavia.se

Sveriges Ingenjörer organiserar högskoleutbildade ingenjörer och har drygt 120 000 medlemmar. www.sverigesingenjorer.se

Lärarnas Riksförbund är ett förbund för akademiker och organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Förbundet har drygt 60 000 medlemmar. www.lr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Förbundet har närmare 55 000 medlemmar. www.akademssr.se

Sveriges läkarförbund har drygt 35 000 läkare som medlemmar. www.slf.se

Naturvetarna organiserar personer med minst treårig högskoleutbildning inom naturvetenskapliga ämnen. Det finns många yrkeskategorier inom förbundet. Några exempel är biologer, datavetare, fysiker, kostekonomer, meteorologer, nutritionister och trädgårdsingenjörer. Förbundet har drygt 30 000 medlemmar. www.naturvetarna.se

DIK organiserar akademiker inom områdena dokumentation, information, kommunikation och kultur. Det har cirka 18 000 medlemmar. www.dik.se

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, organiserar lärare, forskare, forskarstuderande och jämförlig personal vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Förbundet har närmare 19 000 medlemmar. www.sulf.se

Officersförbundet organiserar militär personal med en anställning inom Försvarsmakten och närstående myndigheter. Antalet aktiva medlemmar är cirka 14 500. www.officersforbundet.se

SRAT organiserar akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Bland medlemmarna finns bland annat fyra legitimationsgrupper; audionomer, kiropraktorer, optiker och tandhygienister. Bland SRATs övriga medlemmar finns diplomater, hälsovetare, samt kvalificerade tjänstemän och specialister inom en rad olika statliga myndigheter och privata företag. Antalet medlemmar är cirka 13 000. www.srat.se

Fysioterapeuterna, tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, har närmare 11 000 yrkesverksamma sjukgymnaster. Medlemmarna är sjukgymnaster med legitimation från Socialstyrelsen. www.fysioterapeuterna.se

Sveriges Arkitekter organiserar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 9 000 medlemmar. www.arkitekt.se

Sveriges Arbetsterapeuter organiserar cirka 8 500 arbetsterapeuter. www.arbetsterapeuterna.se

Sveriges Psykologförbund organiserar psykologer och disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet har närmare 9 000 medlemmar. www.psykologforbundet.se

Sveriges Tandläkarförbund organiserar tandläkare och odontologiska lärare. Förbundet har cirka 5 400 enskilda medlemmar. www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Farmaceuter organiserar farmacevter, apotekare och receptarier. Förbundet har cirka 5 500 medlemmar. www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Skolledarförbund organiserar ledare inom skolor och utbildningsområdet. Förbundet har drygt 5 300 medlemmar. www.skolledarforbundet.se

Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) organiserar akademiker anställda i Svenska kyrkan. De största yrkesgrupperna är präster, diakoner och pedagoger. Förbundet har cirka 4 000 medlemmar. www.kyrka.se

Sjöbefälsföreningen (SBF) och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O) organiserar all inom sjöfarten sysselsatt befäl och annan personal i chefsställning i en gemensam organisation med 3 500 medlemmar SBF-O företräder befäl på de statliga och kommunala avtalen. www.sjobefalsforeningen.se

Sacoförbundet Trafik och Järnväg har medlemmar med gymnasieutbildning eller högre utbildning. Medlemmarna har administrativ, teknisk eller arbetsledande funktion vid företag med verksamhet inom järnväg eller buss- och sjötrafik. Förbundet har drygt 3 300 medlemmar. www.tj.nu

Reservofficersförbundet organiserar cirka 1 500 reservofficerare. www.reservofficerarna.se

Sveriges Veterinärförbund organiserar cirka 2 500 veterinärer. www.svf.se

Fackliga organisationer som inte är med i någon centralorganisation

Här följer några av de fackliga organisationer som står utanför centralorganisationerna.

Ledarna är en organisation för chefer på alla nivåer och alla områden . www.ledarna.se

Brandmännens Riksförbund, eller BRF,är en organisation för för anställda inom räddningstjänsten i Sverige. www.brandfacket.se

Svensk Lokförarförening. www.slff.nu

Svensk Pilotförening, SPF, är en organisation för civilt anställda piloter. www.swealpa.se

Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. www.hamn.nu

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), eller syndikalisterna. www.sac.se