Statistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och kan betraktas som definitiv ett år efter mättillfället.

Medlingsinstitutets prognosmodell gör en beräkning av det förväntade definitiva utfallet. Beräkningen är tänkt att fungera som ett analysunderlag för att tolka de preliminära utfallen.