Avtalsåret 2018

Avtalsrörelsen år 2018 är av begränsad omfattning eftersom de flesta avtal som tecknades 2017 blev treåriga. Under 2018 ska 29 avtal omförhandlas. De berör cirka 250 000 arbetstagare. De till omfattningen största avtalen gäller lärare och Svenska Kommunalarbetareförbundets avtal för anställda inom vård och omsorg i privat sektor.

I den här sökmotorn finns alla gällande avtal och uppgifter om mellan vilka tidpunkter de gäller. I spalten till höger finns länkar till uppgifter om avtalens giltighetstider i tabellform och en uppdatering av det gällande avtalsläget. Där finns också en länk till gällande minimilöner i ett urval av avtal.