Senaste rapporten om lön och löneskillnad

I juni varje år presenterar Medlingsinstitutet sin rappport om löneskillnaden mellan kvinnor och män. Rapporten bygger på lönestrukturstatistiken som publiceras på SCB:s webbplats.

Den senaste rapporten visar bland annat att

  • genomsnittslönen i Sverige är 33 700 kronor (år 2017)
  • kvinnor tjänar i genomsnitt 31 700 kronor och män 35 700 kronor
  • löneskillnaden mellan könen är 11,3 procent
  • tar man hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent
  • löneskillnaden har minskat varje år de senaste tio åren
  • löneskillnaden beror till stor del på att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken och att löneläget skiljer sig mellan dessa yrken
  • viktiga förklaringar till att löneskillnaden minskar är att arbetsmarknaden blir mindre könsuppdelad, att andelen välutbildade kvinnor ökar och att fler kvinnor blir chefer.

Sambandet mellan löner, löneskillnad och könsuppdelning blir tydligt i ett så kallat "bubbeldiagram", följ den här länken.