Senaste rapporten om lön och löneskillnad

I juni varje år presenterar Medlingsinstitutet sin rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män. Rapporten bygger på lönestrukturstatistiken som publiceras på SCB:s webbplats.

Den senaste rapporten visar bland annat att

  • genomsnittslönen i Sverige är 34 600 kronor (år 2018)
  • kvinnor tjänar i genomsnitt 32 600 kronor och män 36 500 kronor
  • löneskillnaden mellan könen är 10,7 procent
  • tar man hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid återstår en oförklarad skillnad på 4,4 procent
  • löneskillnaden har minskat varje år de senaste elva åren
  • löneskillnaden beror till stor del på att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken och att löneläget skiljer sig mellan dessa yrken
  • viktiga förklaringar till att löneskillnaden minskar är att arbetsmarknaden blir mindre könsuppdelad, att andelen välutbildade kvinnor ökar och att fler kvinnor blir chefer
  • män pendlar längre än kvinnor och högre lön verkar samvariera med längre pendling.

Sambandet mellan löner, löneskillnad och könsuppdelning blir tydligt i ett så kallat "bubbeldiagram", följ den här länken.