Löneutvecklingen till och med februari 2018

Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2017.

Under år 2017 var löneökningarna i näringslivet klart lägre än löneökningarna i offentlig sektor, i synnerhet i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året ser dock löneökningarna i näringslivet ut att ha tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,8 procent i januari och februari, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi sett 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig i löneutvecklingen även i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 27 april. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för januari respektive februari månad, vilket är det samma som genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första två månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken beräknas påverka både näringslivet och offentlig sektor, främst staten, vars nya löneavtal gäller från oktober 2017.

Utvecklingen i siffror och diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Mer information:
Valter Hultén, telefon 08-545 292 44