Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol.

För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar kommit in och statistiken blir definitiv.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med stigande löneökningar till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Det finns dock en osäkerhet i Medlingsinstitutens prognos, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu saknas i statistiken. De preliminära siffrorna för augusti månad visar i nuläget löneökningar på 1,9 procent.

– Mycket tyder ändå på att löneökningstakten har tilltagit något sedan april i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med augusti månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 oktober.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande i 12 månader. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar efter nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­-augusti visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna väntas påverka de hittills uppmätta siffrorna för både näringslivet och offentlig sektor. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Se utvecklingen i siffror och diagram.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44