Löneutvecklingen till och med oktober 2016

Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Den första preliminära mätningen för oktober månad visar att lönerna ökade med 2,1 procent jämfört med oktober 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

–De uppmätta löneökningarna för oktober månad är preliminära och kommer med all sannolikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som 2016 brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar sker även under andra halvåret.

För perioden från januari till och med oktober 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i ekonomin som helhet, jämfört med samma period 2015, till i genomsnitt till 2,2 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,1 procent.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tio månader, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas påverka löneökningarna för anställda i offentlig sektor mer än löneökningarna för anställda i näringslivet. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tio månaderna ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 december.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44