Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Semidispositiv lagstiftning

  Den del av lagstiftningen som parterna kan göra avsteg från genom kollektivavtal.

 • Sifferlösa avtal

  Avtal där parterna inte angett storleken på löneutrymmet eller de individuella löneökningarna. Detta avgörs lokalt.

 • Sjuklön

  Den ersättning enlig lag eller avtal som arbetsgivaren betalar vid sjukdom till de anställda.

 • Standardvägning

  Korrigering av lönestatistik för vissa lönepåverkande faktorer, till exempel yrke, utbildning och ålder.

 • Statistikavtal

  Avtal om gemensam lönestatistik.

 • Statistiska centralbyrån, SCB

  Den centrala myndigheten för Sveriges officiella statistik.

 • Strandning

  När förhandlingarna avbryts för att parterna anser att det inte går att komma överens.

 • Stupstock

  Tvingande bestämmelse i centralt avtal som träder i kraft om de lokala parterna inte kan komma överens.

 • Sympatiåtgärd

  Stridsåtgärd för att stödja en part i en konflikt på ett annat avtalsområde än det egna. Sympatiåtgärder kan vidtas även om det råder fredsplikt.