Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Ackordslön

  Lön vars storlek avgörs av hur många enheter individen eller gruppen producerar. Olika former av ackordslön är rakt ackord (enbart ackordslön) och blandackord (både tidlön och ackord). Motsatsen är tidlön.

 • Allmänna anställningsvillkor

  Regler i kollektivavtalet som gäller annat än löner – till exempel former för anställning, regler om övertid, ledighet och försäkringar.

 • Arbetsfred

  Under den tid parter har ett gällande kollektivavtal är det förbjudet att tillgripa stridsåtgärder.

 • Arbetskostnadsindex (AKI)

  Arbetskostnadsindex, visar utvecklingen av arbetskraftskostnaderna i det privata näringslivet. Sammanställs av Statistiska centralbyrån.

 • Arbetskraftskostnad

  Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren förknippade med anställningen, till exempel arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter eller pensionsavgifter som regleras i lag eller kollektivavtal.

 • Arbetskraftsundersökningen, AKU

  Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning, en mätning som bygger på 29 500 intervjuer och som bland annat används som underlag för arbetslöshets- och sysselsättningsstatistiken.

 • Arbetstagarorganisation

  Kallas i dagligt tal för facklig organisation.

 • Arbetstidsbank

  Konto där arbetstidsförkortning beräknas och samlas. Olika kollektivavtal har olika regler om hur mycket som kan tas ut i ledighet eller pengar.

 • Avtalslön

  Den lägsta avtalade lönen enligt kollektivavtal.

 • Avtalslöst tillstånd

  Råder när ett avtal löpt ut och något nytt kollektivavtal ännu inte träffats.

 • Avtalsperiod

  Den tidsperiod under vilken ett kollektivavtal löper.

 • Avtalsturlista

  En kollektivavtalad turordningslista med avsteg från lagen om anställningsskydd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.