Medlingsinstitutets tillkomst och historia

Medlingsinstitutet har en kort historia. Verksamheten inleddes så sent som år 2000. Men den första lagen om medling stiftades redan 1906.

I ett par decennier hade lönebildningen orsakat problem för den svenska ekonomin med höga löneökningar och hög inflation. I början av 1990-talet steg arbetslösheten kraftigt, en halv miljon arbeten försvann på några år.

År 1997 tillsatte regeringen en utredning som gällde lönebildningen inom hela arbetsmarknaden. Den granskade principerna för löneförhandlingar, reglerna för medling och lagstiftningen kring stridsåtgärder. En del av utredningens förslag genomfördes, men först efter resultatlösa försök att få arbetsmarknadens parter att själva komma överens om nya spelregler. Riksdagen fattade beslut om myndighetens tillkomst i april 2000.

Medlingsinstitutets generaldirektörer

  • 2000-2005 Anders Lindström
  • 2006-2015 Claes Stråth
  • 2015- Carina Gunnarsson

Några årtal ur medlingens historia

  • 1906 Den första lagen om medling i arbetstvister antogs (SFS 1906:13). Lagen gällde från 1 januari 1907 och redan den 4 januari kom första begäran om medlingsingripande.
  • 1907 Verksamheten bedrevs under överinseende av Kommerskollegium 1907-1912, avdelningen för arbetsstatistik.
  • 1913 När Socialstyrelsen bildades 1913 tog myndigheten också över ansvaret för medlingen, från 1921 som en egen avdelning på Byrån för Sociala Ärenden i Allmänhet.
  • 1938 När Socialstyrelsen omorganiserades den 1 januari 1938 bildade Förlikningsmannaexpeditionen en egen självständig enhet.
  • 1967 Statens Förlikningsmannaexpedition inrättades den 1 juli 1967 som central myndighet för det statliga förlikningsväsendet.
  • 2000 Medlingsinstitutet tog över verksamheten från Statens Förlikningsmannaexpedition och fick ökade befogenheter och ett bredare uppdrag.