Konjunkturlönestatistiken för januari 2018

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorsvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstituetts webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras tio gånger om året.