Konjunkturlönestatistiken för december 2017

Konjunkturlönestatsitiken visar löneutvecklingen sektorsvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstituets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras tio gånger om året.