Varsel

Ett varsel om stridsåtgärder ska lämnas in senast sju arbetsdagar innan det ska träda i kraft. Tiden räknas från och med det klockslag varslet lämnas. Bestämmelsen finns i Medbestämmandelagen, MBL, 45 §.

Varsel ska lämnas både till motparten och till Medlingsinstitutet.

Det går bra att skicka varsel med e-post (info@mi.se) till Medlingsinstitutet. Varsel kan också lämnas med post eller bud.

De vanligaste stridsåtgärderna är strejker eller blockader från arbetstagarnas organisationer och lockout från arbetsgivarnas.