Om konjunkturlönestatistiken

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad. Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen.

Medlingsinstitutet bearbetar den statistik som Statistiska centralbyrån samlat in och inkluderar arbetarnas övertidsersättning och tjänstemännens rörliga tillägg.

Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. Vid varje årsskifte genomförs en rotation i urvalet av företag som ingår i konjunkturlönestatistiken. Normalt brukar dessa urvalsbyten få små effekter på löneutvecklingen på aggregerad nivå.