Förhandlingar och tvister

Den allmänna förhandlingsrätten är en hörnsten i det arbetsrättsliga regelsystemet. Den innebär en skyldighet för en part att förhandla om en motpart begär det i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Förhandlingsrätten gäller för en arbetstagarorganisation i förhållande till arbetsgivaren (och arbetsgivarens organisation) och omvänt. Det krävs inte att det finns något kollektivavtal mellan de förhandlande parterna. Medbestämmandelagen ger inte en anställd förhandlingsrätt i förhållande till arbetsgivaren.

Avtalsförhandling

Avtalsförhandlingar handlar om vad som ska regleras i ett kollektivavtal. Kollektivavtal träffas mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I avtalsförhandlingar förhandlas regleringar som rör anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det finns centrala och lokala avtal. Det centrala kollektivavtalet förhandlas på förbundsnivå och de lokala avtalen hos en arbetsgivare. Om parterna inte kan komma överens i en avtalsförhandling kan tvisten lösas genom stridsåtgärder och medling.

Intressetvister och rättstvister

Tvister på arbetsmarknaden kan antingen vara intressetvister eller rättstvister. Medlingsinstitutet medlar enbart i intressetvister.

En intressetvist rör frågor som inte finns reglerade i avtal eller lag och som endast kan avgöras genom förhandling eller ena partens ensidiga agerande. En intressetvist handlar oftast om sådant som regleras i kollektivavtal och löses inte i domstol utan genom avtalsförhandlingar, medling eller stridsåtgärder.

En rättstvist är en tvist angående hur bestämmelser i lag eller gällande kollektivavtal ska tolkas och tillämpas. En sådan tvist löses genom förhandling, genom avgörande i Arbetsdomstolen eller genom skiljeförfarande.

Medbestämmandeförhandling

Reglerna om medbestämmandeförhandlingar finns i medbestämmandelagen och är grundläggande för arbetstagarnas inflytande i frågor rörande verksamheten på arbetsplatserna.

Medbestämmandelagen ger en arbetstagarorganisation rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i den fackliga organisationen som är eller har varit anställd. Förhandlingsskyldigheten gäller bara i förhållande till en arbetstagarorganisation, den anställde har inte någon rätt till förhandling.

Av medbestämmandelagen framgår att föreningsrätt avser en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.