Medbestämmandelagen, MBL

MBL innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. En del av innehållet i lagen kan man förhandla bort på arbetsplatsen. Det är också möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens.

MBL innehåller regler om föreningsrätten. Det är en rätt att vara med i eller starta en facklig organisation och att arbeta för föreningen. Detsamma gäller för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Man får inte störa organisationernas arbete.

Det är bara facket som har förhandlingsrätt, inte den anställde.

Facket ska få information

En arbetsgivare som har kollektivavtal ska hålla facket informerat om hur verksamheten går och låta facket kontrollera det genom att titta på böcker och räkenskaper. Även den som inte har kollektivavtal, men har anställda som är med i facket, ska informera facket om hur verksamheten går.

När måste man förhandla?

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste arbetsgivaren förhandla med facket innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. Facket har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen.

Kommer man inte överens vid lokala förhandlingar kan facket begära att ett nytt försök görs på central nivå. Är man skyldig att förhandla är man också skyldig att komma till förhandlingen och att ha förslag på hur den fråga det gäller ska lösas.

Kollektivavtal

I MBL definieras vad ett kollektivavtal är – ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

När det finns kollektivavtal råder fredsplikt. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i stridsåtgärd. Sympatiåtgärder som ska stödja ett annat fack är dock tillåtna. Om någon startar en olovlig konflikt är ett kollektivavtalsbundet fack skyldigt att försöka stoppa den.

Medling

Medlingsinstitutet kan utse medlare för att lösa tvist mellan parter som förhandlar kollektivavtal. Medlaren ska försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna.