Om arbetsrättsliga lagar

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar som innehåller ett grundskydd för de anställda. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal.

Viktiga lagar är medbestämmandelagen och anställningsskyddslagen. Medbestämmandelagen innehåller bland annat regler om föreningsrätt, förhandlingsrätt och kollektivavtal. Det är i denna lag reglerna om medling och Medlingsinstitutets uppgifter finns. Anställningsskyddslagen innehåller regler om ingående och avslutande av anställning. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering och repressalier i arbetslivet och krav på aktiva åtgärder. Det finns en särskild lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Det finns en relativt omfattande lagstiftning om möjligheten för en anställd att vara ledig från arbetet för olika ändamål, bland annat semesterlagen, studieledighetslagen, föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det finns även ledighetsbestämmelser i ett stort antal lagar, bland annat förtroendemannalagen, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

I arbetstidslagen är frågor om arbetstidens längd och förläggning samlade. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.