Arbetsgivarnas organisationer

Svenskt Näringsliv är en så kallad huvudorganisation som inte förhandlar om löner utan hanterar frågor som är gemensamma för medlemsförbunden. Löneförhandlingarna på den privata sidan sköts i stället av bransch- och arbetsgivarorganisationer. Inom den offentliga sektorn förhandlar Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket fram avtal som sedan anpassas till de olika verksamheterna. Det finns också flera mindre arbetsgivarorganisationer som förhandlar kollektivavtal för sina medlemmar.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Dessa företag har knappt 1,7 miljoner anställda. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.
Drygt 98 procent av företagen har färre än 250 anställda. www.svensktnaringsliv.se

Här finns en länk till en förteckning över Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. www.svensktnaringsliv.se/om_oss/medlemsorganisationer/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting och regioner. Drygt 1 miljon människor arbetar i kommunerna och landstingen. www.skl.se

Arbetsgivarverket företräder 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området med ca 250 000 anställda. www.arbetsgivarverket.se

Det finns också flera mindre arbetsgivarorganisationer:

Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisation för omkring 3 100 ideella och idéburna organisationer med cirka 30 000 anställda. www.arbetsgivaralliansen.se

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor för bland annat bankanställda. BAO har 150 delägare med cirka 41 000 helårsarbetare. www.bao.se

Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation organiserar 1 100 medlemsföretag inom bostads- och fastighets­branschen med 21 000 anställda. www.fastigo.se

Frisörföretagarna har cirka 4 700 medlemsföretag med 3 600 anställda. www.frisor.se,

Idea – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Organisationen har cirka 1 300 medlemmar med totalt omkring 13 000 anställda. www.ideella.org

Arbetsgivarföreningen KFO är arbetsgivarorganisation för i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. KFO har cirka 4 000 medlemsföretag med cirka 100 000 anställda. www.kfo.se

Sobona är en sammmanslagning av arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS vars medlemmar till största delen utgörs av kommunala företag, bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund. De cirka 1 100 medlemmarna har cirka 100 000 medarbetare. www.sobona.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkans församlingar, stift och samfälligheter med sammanlagt cirka 20 500 anställda. www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn med drygt 100 medlemmar som har ca 12 000 anställda. www.svenskscenkonst.se

Exempel på andra mindre organisationer som förhandlar om centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor är Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation Folkbildningsförbundet studieforbunden.se och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund www.skorstensfejare.se, Teatercentrum www.teatercentrum.se.