Konfliktlösning i Ukraina

Medlingsinstitutet har – i samarbete med Sida – drivit ett projekt som ska bidra till ett modernt sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden i Ukraina. Projektet startade 2011 och avslutades 2013.

KievProjektets avslutningsceremoni i Kiev.År 2004 inleddes ett Sida-finansierat svenskt biståndsprojekt i Ukraina. Projektet gick ut på att få till stånd en dialog mellan arbetsmarknadens parter med målet att åstadkomma ett samarbete som på sikt skulle leda fram till lösningar i kollektivavtal. Initiativtagare var den svenska föreningen Labour Market Dialogue som bestod av Svenskt Näringsliv, LO och TCO. Projektet bedrevs i nära samarbete med arbetsmarknadens organisationer i Ukraina. Även den statliga medlingsmyndigheten, förkortad NSPP, deltog i de seminarier som anordnades.

I samband med projektets avslutning 2010 upprättades en "Declaration of intent". Där uttalade de ukrainska arbetsmarknadsparterna bland annat att projektet har varit framgångsrikt och överträffat deras förväntningar. Man lovade också att bevara och bygga vidare på den ömsesidiga förståelse och samarbetsanda som vuxit fram under projektets gång.

Vad som inte direkt behandlades under projektet var systemet för tvistelösning, vilket i grunden är ett arv från Sovjettiden. Det framstod emellertid under resan gång som allt tydligare för parterna att systemet var föråldrat, ineffektivt och administrativt krångligt. Därför uppvaktades Sida av parterna och NSPP med en begäran om fortsatt svenskt bistånd med inriktning mot ett reformerat tvistelösningssystem.

Förstudie och planering

Bengt KÅ Johansson, f.d. statsråd och numera välkänd medlare, fick Sidas uppdrag att undersöka möjligheten att nå framgång med ett sådant projekt. Hans förstudie mynnade ut i att så borde vara fallet.

I och med att den statliga myndigheten NSPP i Ukraina skulle vara samarbetspartner, måste enligt Sidas regler en svensk myndighet vara ansvarig för projektet. Det var naturligt att Medlingsinstitutet skulle få den rollen.

I mars 2011 reste Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth och chefsjurist Kurt Eriksson till Kiev för diskussioner med NSPP om ett eventuellt samarbete. Diskussionerna följdes upp i juni då en delegation från NSPP tillsammans med partsföreträdare besökte Sverige för fortsatt planering där också Sida medverkade.

Planeringsfasen avslutades – efter ytterligare besök och sammanträden i Kiev – med att avtal ingicks mellan Sida, NSPP och Medlingsinstitutet. I februari 2012 inleddes projektet med en officiell kick-off i Kiev. Närvarande var ett stort antal personer. Förutom Medlingsinstitutet och NSPP deltog även Sveriges ambassadör, Ukrainas arbetsmarknadsminister, företrädare arbetsmarknadens parter i Ukraina m.fl.

Projektets mål

iriniaIrina Bontch-Osmolovskaia NorströmDet övergripande målet med projektet var att åstadkomma en väl fungerande modell för tvistelösning på arbetsmarknaden i Ukraina. Modellen ska vara grundad på europeisk standard med det svenska systemet som referens. I detta ligger att parterna spelar en avgörande roll och tar ansvar för tvistelösning. Statens uppgift ska vara tillhandahålla grundläggande regler och medel som underlättar tvistelösningen. Det ska vara en tydlig uppdelning mellan olika typer av tvister (i Sverige rättstvister och intressetvister) och klara regler för hur de ska hanteras. För att åstadkomma ett snabbt och effektivt förfarande ska tvistelösningssystemet innehålla så få procedurregler och nivåer som möjligt. Medling ska användas som sista utväg i intressetvister medan skilje- eller domstolsförfarande är slutstationen i rättstvister.

Organisation

Projektet organiserades i flera avseenden efter mönster från svenskt utredningsväsende. En styrgrupp tillsattes. Den var det högsta organet och bestod av representanter från Medlingsinstitutet och NSPP samt personer med ledande befattningar hos arbetsmarknadens parter. Uppgiften var i första hand att övervaka att arbetet utfördes enligt de direktiv och efter den tidsplan som styrgruppen fastställde. Vidare inrättades en expertgrupp och inom den en arbetsgrupp, där det verkliga arbetet utfördes. Expertgruppen bestod personer involverade i tidigare lagstiftningsprojekt på området, professorer i arbetsrätt, NSPP:s ledning och representanter för parterna.

Medlingsinstitutets roll

Medlingsinstitutets roll var att leda projektet. Projektledare var Irina Bontch-Osmolovskaia Norström. Till projektet knöts två utomstående experter; Almegas förre VD Göran Trogen, som tillsammans med Irina Norström höll i det föregående projektet, och Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef hos Lärarförbundet och numera medlare. I den svenska projektgruppen ingick också Medlingsinstitutets chefsjurist Kurt Eriksson.

Projektets genomförande

göranGöran Trogen, Kurt Eriksson och Gunilla Runnquist på plats i Ukraina.Den svenska projektgruppens uppgifter var att delta i möten och bidra till att arbetet utfördes effektivt. I detta låg att förse den ukrainska expertgruppen med information om förhållandena i Sverige och andra europeiska länder, granska och analysera det skriftliga material som arbetsgruppen producerade liksom att diskutera olika lösningar med expertgruppen. I inledningsskedet av projektet ägnade den svenska gruppen mycket tid åt att lära sig och förstå den ukrainska lagstiftningen och försöka få ett grepp om hur det fungerar i praktiken.

Förutom engagemanget i de rättsliga frågorna har gruppen genomfört ett antal seminarier i olika städer i Ukraina. Seminarierna riktade sig till personer som dagligen arbetar med de frågor som projektet handlade om. Deltagare var medlare, skiljemän och partsföreträdare. Syftet med seminarierna var att skapa en bredare förståelse för projektet och att få stöd för dess genomförande.

Ett brett stöd behövs då det krävs ändrad lagstiftning för att genomföra det som projektet vill uppnå. Under projektets gång var signalerna från regeringshåll i Ukraina att man stödjer projektet då en förändring är nödvändig som ett led i landets strävanden att närma sig EU. De ukrainska parterna i projektet bedömde att chanserna att få igenom en ny tvistelösningsmodell var stora om man kunde enas om ett gemensamt förslag.

Resultat

Utarbetandet av den nya modellen har ägt rum i nära samarbete mellan experterna i Ukraina och den svenska projektgruppen. Förutom intensiva gemensamma möten i Ukraina och Sverige har det varit täta kontakter via mail och telefon. Steg för steg har den nya modellen vuxit fram och de ukrainska intressenterna kunde ställa sig bakom innehållet i slutdokumentet "The New Model of Labour Dispute Resolution for Ukraine". (PDF-dokument, 668 kB) Dokumentet antogs av projektets styrgrupp den 4 december 2013.

I korthet innebär den nya modellen ett enklare och snabbare tvistelösningsförfarande. Härigenom har projektets mål uppfyllts. Tvisterna delas in i rättstvister och intressetvister i stället för den nuvarande indelningen i individuella och kollektiva tvister. Det leder till att parterna och NSPP får delvis nya roller. Antalet steg som ska passeras innan man kan komma fram till en slutlig lösning av en tvist begränsas betydligt.

I och med beslutet att anta modellen finns nu möjligheter att bygga upp ett funktionellt tvistelösningssystem på arbetsmarknaden. En förutsättning är att parterna kan fortsätta att stärka sina organisationer lokalt, regionalt och på sektornivå för att härigenom utveckla och effektivisera förhandlingssystemet. Det är nödvändigt för att skapa förtroende hos medlemmar och allmänhet för den bärande tanken i modellen, nämligen att parterna på arbetsmarknaden är kapabla att hantera och lösa konflikter.

Projektets avslutning

gunillaGunilla Runnquist med medalj.Den 5 december 2013 rasade protesterna på Kievs gator mot presidentens beslut att avbryta diskussionerna med EU om ett närmare samarbete. Samtidigt samlades ett sjuttiotal företrädare för landets ledande arbetsgivarorganisationer och fackförbund, NSPP m.fl. för att manifestera betydelsen av att den nya modellen var antagen. Ett synligt bevis på hur uppskattad den svenska insatsen har varit är de hedersbetygelser i form medaljer som vid tillfället delades ut till projektgruppen ledamöter.

Slutord av Göran Trogen

De fredliga protesterna i Kiev utvecklades som bekant till våldsamma och dramatiska händelser. Landet befinner sig i en djup politisk kris och är på randen till en ekonomisk kollaps.

Hösten 2015 är det fortfarande oklart om och när implementering kan ske av den nya modellen för tvistelösning. Hur det än blir med detta och med svenskt fortsatt bistånd, har enligt parterna i Ukraina det tioåriga samarbetet ett bestående värde genom att parterna kommit närmare varandra och lärt sig att förhandla och samarbeta på "svenskt sätt". Många företrädare för organisationerna på ömse sidor säger sig ha fått ökade kunskaper om svenska och europeiska förhållanden på arbetsmarknaden som de kommer att använda sig av i framtiden. De har även överenskommit om en "plattform" för fortsatt dialog, där man angivit behovet av vissa reformer och om inriktningen av dessa, till exempel att kollektivavtal och inte lagstiftning ska dominera, och att löneförhandlingar bör ske på branschnivå. Den överenskomna modellen om tvistelösning är i sig ett bevis på de stora steg parterna tagit gemensamt.

Med hänsyn till den betydelse som "social dialog" har för en demokratisk utveckling, är det bara att hoppas att relationerna på arbetsmarknaden kan fortsätta att utvecklas, med eller utan svenskt stöd.