Avtalsförhandlingarna 2019-2020

Avtalsrörelsen 2019 blir av begränsad storlek eftersom huvuddelen av gällande avtal är fleråriga.

Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska knappt 30 förhandlas år 2019. De avtalen omfattar cirka 160 000 anställda. Det största är hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona å ena sidan och Vårdförbundet å andra sidan som löper ut den sista mars. Avtalet berör cirka 100 000 anställda.

År 2020 bli avtalsrörelsen betydligt större. Den omfattar den 2,8 miljoner anställda och cirka 500 avtal.

Diagrammet visar de avtal som löper ut 2020.